Vítejte na stránkách jubilejní školy Skalice

Charakteristika  

Mateřská škola ve Frýdku-Místku - Skalici je dvoutřídní  a je umístěna v budově ZŠ ve F-M - Skalici. Mateřská škola je součástí Základní školy a mateřské školy ve F-M - Skalici 192, která má od 1. 1. 2003 právní subjektivitu. Zřizovatelem je město Frýdek-Místek.

IZO MŠ: 107 622 262

Zapsáno: 45 dětí
Provozní doba: 06.00-16.30 hodin.

Pedagogičtí zaměstnanci
       

učitelka MŠ - Zajíčci Daniela Pospěchová, Bc. Marie Baďurová MD
učitelka MŠ - Zajíčci Danuše Venglářová
učitelka MŠ - Sovičky Bc. Daniela Kejdanová
učitelka MŠ - Sovičky Bc. Jana Válková - vedoucí učitelka
AP Martina Šmýrová Štefánková

Konzultační hodiny vedoucí učitelky: PO – PÁ   10:00 – 12:00,
na jiný čas, se prosím domluvte předem.
Tel:        Zajíčci:   775 878 559, Sovičky:     775 878 579
 E-mail:   ms.skalice@skolaskalice.cz


Naše mateřská škola má dvě třídy s celkovou kapacitou 45 děí. První třídu s názvem Zajíčci, navštěvuje 27 nejmladších dětí a starají se o ně paní učitelky Daniela PospěchováDanuše Venglářová. Ve druhé třídě Soviček máme 18 starších a předškolních dětí a paní učitelky Danielu Kejdanovou, Janu Válkovou a paní asistentku Martinu Šmýrovou Štefánkovou. Mateřská škola má dostatečně velké prostory ke hře i volnému pohybu dětí. Prostředí je vyhovující pro různé aktivity individuální i skupinové. Vybavení hračkami, pomůckami a didaktickým materiálem je v souladu s počtem dětí i jejich věkem a je průběžně obměňováno a doplňováno. Hračky a pomůcky jsou umístěny na dobře viditelných místech. Děti se podílejí na výzdobě mateřské školy svými výtvory. Dětské práce jsou přístupné dětem i jejich rodičům. Kolem budovy se rozprostírají dvě velké zahrady, které jsou celoročně využívány. Je na nich dostatek místa i pomůcek k pohybovým aktivitám. Zajíčci mají k dispozici hernu, zrekonstruované sociální zařízení. Také Sovičky mají nově vybavenou hernu i nové sociální zařízení. Spolu se ZŠ využíváme také tělocvičnu, jídelnu a školní zahradu. Vybavení tříd nábytkem, hračkami a pomůckami je na dobré úrovni a dle potřeby je doplňováno a obohacováno.  Se ZŠ se domlouváme na společném využití keramické pece.

Profilace

Naše „školka“ má nejlepší podmínky pro spojení života dětí s přírodou. Samotná poloha objektu nabízí, kromě her na školní zahradě a hřišti, také množství zajímavých námětů k vycházkám, ať už se jedná o pozorování života v přírodě, při vycházkách na louku, nebo do lesa k Myslivecké chatě a krmelci, kde pořádáme besedy s myslivci. Pohyb ve volné přírodě umožňuje dětem zdravý růst a vědomí, že příroda je neoddělitelnou součástí jejich života. Váží si jí, milují ji a jsou ochotny ji chránit. Obsah standardu vzdělávání v naší mateřské škole je zpracován do tematického celku s motivačním názvem ,,Poznáváme svět kolem nás“. Z toho vycházejí témata, která představují ucelenou, uspořádanou a logicky navazující řadu bloků. Tyto bloky se rozpracovávají do dvoutýdenních podtémat a z nich plánujeme konkrétní činnosti a cíle třídního vzdělávacího programu, respektujícího věkové složení dětí, jejich možnosti, zájmy. Vycházíme tak ze všech pěti oblastí daných RVP pro předškolní vzdělávání. ŠVP PV „Poznáváme svět kolem nás“ je v souladu se školským zákonem a učí tak děti chápat vztahy v přírodě, využívá prvků ekologické výchovy a „Zdravé MŠ“. Kromě plnění úkolů a cílů z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání naše MŠ vyvijí i další aktivity:

a) keramické práce
 • prvotní zkušenosti z práce s hlínou, prvních výrobků využíváme pro estetickou výzdobu
b) kulturní, společenské a sportovní akce
 • pořádáme předvánoční vystoupení dětí a dílničky
 • společně zpíváme s dětmi ze ZŠ před vánočním stromem
 • výrábíme s dětmi výzdoby pro vánoční nebo velikonoční jarmark
 • organizujeme karneval a Procházku pohádkovým lesem
 • domlouváme divadélka, muzikohrátky, besedy s městskou policií
 • pořádáme besedy s místními myslivci u krmelce
 • jezdíme do městské knihovny v Místku
 • zajišťujeme školní výlet, aby děti měly skvělé zážitky
 • na veřejnosti se prezentujeme také výtvarnými prácemi dětí
c) kroužky
 • děti mohou navštěvovat kroužek anglického jazyka a formou her se seznámit s prvními anglickými slovíčky
 • mohou využívat hru na klavír
d) spolupráce s jinými organizacemi
 • úzce a často spolupracujeme se Základní školou ve F-M-Skalici, připravujeme společné akce pro děti, pro veřejnost, navštěvujeme děti ve školní družině, pozorujeme a posloucháme hru dětí ze ZŠ na hudební nástroje
 • s Mateřskou školou ve Starém Městě a v Lískovci společně navštěvujeme Divadlo loutek v Ostravě
 • kurz lyžování pro naše děti organizuje SKI- areál Malenovice

Údaje o zařazování dětí

Do MŠ jsou zařazovány dětí zpravidla od 2,5 let do 6 let.